ನಿಯಮ 330 ರ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಉತ್ತರಗಳು

ಅಧಿವೇಶನ
ಉತ್ತರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
150
150ನೇ ಅಧಿವೇಶನ
149
149ನೇ ಅಧಿವೇಶನ
148
148ನೇ ಅಧಿವೇಶನ
147
147ನೇ ಅಧಿವೇಶನ
146
146ನೇ ಅಧಿವೇಶನ
145
145ನೇ ಅಧಿವೇಶನ
144
144ನೇ ಅಧಿವೇಶನ
143adj
143ನೇ ಅಧಿವೇಶನದ ಮುಂದುವರೆದ ಉಪವೇಶನಗಳು
143
143ನೇ ಅಧಿವೇಶನ
142
142ನೇ ಅಧಿವೇಶನ
141
141ನೇ ಅಧಿವೇಶನ
140
140ನೇ ಅಧಿವೇಶನ
139
139ನೇ ಅಧಿವೇಶನ
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru