... ...
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮೇಲ್ಮನೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೆಳಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಭೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.

ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್‌ ರಾವ್‌
ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ

ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿ

LATEST INFORMATION

Assurance Committee Meeting,
Dated 08/12/2022.

House Committee Meeting,
Dated 08/12/2022.

Petition Committee Meeting,
Dated 09/12/2022.

Special House Club Committee Meeting,
Dated 06/12/2022.

Privilege Committee Meeting,
Dated 05/12/2022.

House Committee Meeting,
Dated 30/11/2022.

148ನೇ ಅಧಿವೇಶನದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 19-12-2022 ರಿಂದ 30-12-2022 ರವರೆಗೆ

Special House (RDPR) Committee Meeting,
Dated 08/12/2022.

Assurance Committee Meeting,
Dated 30/11/2022.

Petition Committee Meeting,
Dated 30/11/2022.

Privilege Committee Meeting,
Dated 28/11/2022.
(ಪರಿಷ್ಕೃತ)

Privilege Committee Meeting,
Dated 28/11/2022.

Special House (RDPR) Committee Meeting,
Dated 23/11/2022.
(ಪರಿಷ್ಕೃತ)

Special House (Ganga Kalyana) Committee Meeting,
Dated 23/11/2022.

House Committee Meeting,
Dated 23/11/2022.

Special House Club Committee Meeting,
Dated 21/11/2022.

Assurance Committee Meeting,
Dated 23/11/2022.

Petition Committee Meeting,
Dated 23/11/2022.

Privilege Committee Meeting,
Dated 21/11/2022.

Assurance Committee Meeting,
Dated 16/11/2022.

Petition Committee Meeting,
Dated 16/11/2022.

147ನೇ ಅಧಿವೇಶನದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 12-09-2022 ರಿಂದ 23-09-2022 ರವರೆಗೆ

ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕೆ. ಜಿ. ಎಸ್.‌ ಟಿ. ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ದಿನಾಂಕ: 01-01-2020 ರಿಂದ 31-01-2022

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾ. ವೈ.ಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರನ್ನಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:15.03.2022ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ