... ...
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮೇಲ್ಮನೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೆಳಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಭೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ
ಹೊರಟ್ಟಿ

ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿ

LATEST INFORMATION

Petition Committee Meeting,
Dated 12/03/2024.

Assurance Committee Meeting,
Dated 07/03/2024.

Privilege Committee Meeting,
Dated 07/03/2024.

Assurance Committee Meeting,
Dated 20/02/2024.

Petition Committee Meeting,
Dated 19/02/2024.

Assurance Committee Meeting,
Dated 15/02/2024.

Petition Committee Meeting,
Dated 05/02/2024.

Privilege Committee Meeting,
Dated 05/02/2024.

Special House Enquiry Committee Meeting,
Dated 31/01/2024.

Special House (Ganga Kalyana) Committee Meeting,
Dated 31/01/2024.

Assurance Committee Meeting,
Dated 30/01/2024.

Privilege Committee Meeting,
Dated 29/01/2024.

Petition Committee Meeting,
Dated 29/01/2024.

Assurance Committee Meeting,
Dated 23/01/2024.

Privilege Committee Meeting,
Dated 19/01/2024.

Petition Committee Meeting,
Dated 19/01/2024.

Privilege Committee Meeting,
Dated 12/01/2024.

Petition Committee Meeting,
Dated 12/01/2024.

Assurance Committee Meeting,
Dated 09/01/2024.

Petition Committee Meeting,
Dated 05/01/2024.

Privilege Committee Meeting,
Dated 05/01/2024.

Special House Enquiry Committee Meeting,
Dated 03/01/2024.

Assurance Committee Meeting,
Dated 02/01/2024.