... ...
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮೇಲ್ಮನೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೆಳಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಭೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ
ಹೊರಟ್ಟಿ

ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿ

LATEST INFORMATION

Petition Committee Meeting,
Dated 21/03/2024.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗ (ಹೈದರಾಬಾದ್‌ -ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ)ಆದೇಶ,2013ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಗಣಕಕೇಂದ್ರದ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದವರಿಗೆ ಶೇ.8ರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕುರಿತು
Dated 07/03/2024.(ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ)

Assurance Committee Meeting,
Dated 21/03/2024.

Privilege Committee Meeting,
Dated 21/03/2024.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ,
Dated 12/03/2024.

Petition Committee Meeting,
Dated 14/03/2024.

Assurance Committee Meeting,
Dated 14/03/2024.

Privilege Committee Meeting,
Dated 14/03/2024.

Petition Committee Meeting,
Dated 12/03/2024.ಪರಿಷ್ಕೃತ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ʼಡಿʼ ಗುಂಪು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ,
Dated 04/03/2024.

Petition Committee Meeting,
Dated 12/03/2024.

Assurance Committee Meeting,
Dated 07/03/2024.

Privilege Committee Meeting,
Dated 07/03/2024.

Assurance Committee Meeting,
Dated 20/02/2024.

Petition Committee Meeting,
Dated 19/02/2024.

Assurance Committee Meeting,
Dated 15/02/2024.

Petition Committee Meeting,
Dated 05/02/2024.

Privilege Committee Meeting,
Dated 05/02/2024.

Special House Enquiry Committee Meeting,
Dated 31/01/2024.

Special House (Ganga Kalyana) Committee Meeting,
Dated 31/01/2024.

Assurance Committee Meeting,
Dated 30/01/2024.

Privilege Committee Meeting,
Dated 29/01/2024.

Petition Committee Meeting,
Dated 29/01/2024.

Assurance Committee Meeting,
Dated 23/01/2024.

Privilege Committee Meeting,
Dated 19/01/2024.

Petition Committee Meeting,
Dated 19/01/2024.

Privilege Committee Meeting,
Dated 12/01/2024.

Petition Committee Meeting,
Dated 12/01/2024.

Assurance Committee Meeting,
Dated 09/01/2024.

Petition Committee Meeting,
Dated 05/01/2024.

Privilege Committee Meeting,
Dated 05/01/2024.

Special House Enquiry Committee Meeting,
Dated 03/01/2024.

Assurance Committee Meeting,
Dated 02/01/2024.

Privilege Committee Meeting,
Dated 29/12/2023.

Petition Committee Meeting,
Dated 29/12/2023.

Special House (Club) Committee Meeting,
Dated 27/12/2023.

Assurance Committee Meeting,
Dated 26/12/2023 (ಪರಿಷ್ಕೃತ).

Assurance Committee Meeting,
Dated 26/12/2023.

Petition Committee Meeting,
Dated 22/12/2023.

Privilege Committee Meeting,
Dated 22/12/2023.

Private Members' Bills and Resolutions Committee Meeting,
Dated 06/12/2023

Special House (Club) Committee Meeting,
Dated 27/11/2023
(Postponed).

Special House (Club) Committee Meeting,
Dated 27/11/2023.

Ethics Committee Meeting,
Dated 24/11/2023.

Special House Enquiry Committee Meeting,
Dated 22/11/2023.

Petition Committee Meeting,
Dated 24/11/2023.

Assurance Committee Meeting,
Dated 24/11/2023.

Privilege Committee Meeting,
Dated 23/11/2023.

Petition Committee Meeting,
Dated 17/11/2023.

Assurance Committee Meeting,
Dated 17/11/2023.

Privilege Committee Meeting,
Dated 16/11/2023.

Petition Committee Meeting,
Dated 10/11/2023.

Assurance Committee Meeting,
Dated 10/11/2023.

Privilege Committee Meeting,
Dated 09/11/2023.

Petition Committee Meeting,
Dated 03/11/2023.

Assurance Committee Meeting,
Dated 03/11/2023.

Privilege Committee Meeting,
Dated 02/11/2023.

Special House Enquiry Committee Meeting,
Dated 30/10/2023.

Special House (Nursing) Committee Meeting,
Dated 25/10/2023.

Assurance Committee Meeting,
Dated 27/10/2023.

Petition Committee Meeting,
Dated 27/10/2023.

Privilege Committee Meeting,
Dated 25/10/2023.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ದಿನಾಂಕ:05,ಅಕ್ಟೋಬರ್‌-2023, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯದ (ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳು) ನಿಯಮಗಳು 2023ರ ಕರಡು-No.KLCS/ADM-1/ 156/C&RA /2023, Bangalore-560001, dated: 26.09.2023.

Privilege Committee Meeting,
Dated 25/10/2023.

Special House (Club) Committee Meeting,
Dated 19/10/2023.

Special House (Nursing) Committee Meeting,
Dated 18/10/2023.

Assurance Committee Meeting,
Dated 20/10/2023.

Special House (Nursing) Committee Meeting,
Dated 19/10/2023.

Petition Committee Meeting,
Dated 20/10/2023.

Privilege Committee Meeting,
Dated 18/10/2023.

Special House Enquiry Committee Meeting,
Dated 16/10/2023.

Assurance Committee Meeting,
Dated 13/10/2023.

Special House (Club) Committee Meeting,
Dated 12/10/2023.

Privilege Committee Meeting,
Dated 11/10/2023.

Petition Committee Meeting,
Dated 06/10/2023.

Assurance Committee Meeting,
Dated 06/10/2023.

Privilege Committee Meeting,
Dated 04/10/2023.

Special House (Ganga Kalyana) Committee Meeting,
Dated 26/09/2023.
(New)

Special House (Nursing) Committee Meeting,
Dated 27/09/2023.

Assurance Committee Meeting,
Dated 29/09/2023.

Petition Committee Meeting,
Dated 29/09/2023.

Privilege Committee Meeting,
Dated 27/09/2023.

Special House (Ganga Kalyana) Committee Meeting,
Dated 26/09/2023.

House Committee Meeting,
Dated 21/09/2023.

Special House (Nursing) Committee Meeting,
Dated 16/09/2023.

Assurance Committee Meeting,
Dated 22/09/2023.

Petition Committee Meeting,
Dated 21/09/2023.

Assurance Committee Meeting,
Dated 15/09/2023.

Petition Committee Meeting,
Dated 14/09/2023.

Special House (Nursing) Committee Meeting,
Dated 12/09/2023.

Privilege Committee Meeting,
Dated 11/09/2023.

Special House (Ganga Kalyana) Committee Meeting,
Dated 13/09/2023.

Special House (Club) Committee Meeting,
Dated 07/09/2023.

Assurance Committee Meeting,
Dated 07/09/2023.

Petition Committee Meeting,
Dated 07/09/2023.

Assurance Committee Meeting,
Dated 31/08/2023.

Petition Committee Meeting,
Dated 31/08/2023.

Privilege Committee Meeting,
Dated 31/08/2023.

Special House (Ganga Kalyana) Committee Meeting,
Dated 23/08/2023.

Assurance Committee Meeting,
Dated 24/08/2023.

Petition Committee Meeting,
Dated 24/08/2023.

Privilege Committee Meeting,
Dated 24/08/2023.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು(15.08.2023)

Petition Committee Meeting,
Dated 17/08/2023.

Assurance Committee Meeting,
Dated 17/08/2023.

Privilege Committee Meeting,
Dated 17/08/2023.

ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಖಾಸಗಿ ವಿಧೇಯಕಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಗಳ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕುರಿತು(12.07.2023)

Petition Committee Meeting,
Dated 10/08/2023.

Assurance Committee Meeting,
Dated 10/08/2023.

Petition Committee Meeting,
Dated 23/06/2023.

Assurance Committee Meeting,
Dated 23/06/2023.

Assurance Committee Meeting,
Dated 16/06/2023(ಪರಿಷ್ಕೃತ)

Privilege Committee Meeting,
Dated 26/06/2023.

Assurance Committee Meeting,
Dated 15/06/2023.

Petition Committee Meeting,
Dated 16/06/2023.

Privilege Committee Meeting,
Dated 13/06/2023.

Assurance Committee Meeting,
Dated 05/04/2023(ರದ್ದು)

Assurance Committee Meeting,
Dated 05/04/2023.

Petition Committee Meeting,
Dated 31/03/2023.

Privilege Committee Meeting,
Dated 31/03/2023.

Assurance Committee Meeting,
Dated 28/03/2023.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಾಬುರಾವ್ ಸಿಂಚನಸೂರ ರವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

House Committee Meeting,
Dated 24/03/2023.

Petition Committee Meeting,
Dated 24/03/2023.

Privilege Committee Meeting,
Dated 24/03/2023.

ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಖಾಸಗಿ ವಿಧೇಯಕಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಗಳ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕುರಿತು

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 174(1)ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದದ ಮೇರೆಗೆ, ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, 2023ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 10ನೇ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭೆ ಕರೆದಿರುವ ಕುರಿತು
Dated 25/01/2023.

Ethics Committee Meeting,
Dated 19/01/2023.

Special House (Ganga Kalyana) Committee Meeting,
Dated 19/01/2023.

ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಖಾಸಗಿ ವಿಧೇಯಕಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಗಳ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕುರಿತು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶ್‌ ಎಂ.ಕೆ. ಅವರು 23ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌, 2022ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಖಾಸಗಿ ವಿಧೇಯಕಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಗಳ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕುರಿತು

ದಿನಾಂಕ:-21ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022, ಬುಧವಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೊರಟ್ಟಿ ರವರು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿರುವ ಕುರಿತು

148ನೇ ಅಧಿವೇಶನದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 19-12-2022 ರಿಂದ 30-12-2022 ರವರೆಗೆ