... ...
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮೇಲ್ಮನೆ. ವಿಧಾನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೆಳಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಭೆಗಳು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.

LATEST INFORMATION

List of Business, Dated: 28-01-2021.

ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2,ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 13,
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:15-12-2020ರಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಸದನ ಸಮಿತಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:25-01-2021 ರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2,ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 12,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನೂರ ನಲವತ್ತಮೂರನೆಯ ಅಧಿವೇಶನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನಾ ಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ).

ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2,ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 11,
ಉಪ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ(ಪರಿಷ್ಕೃತ).

ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2,ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 09,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನೂರ ನಲವತ್ತಮೂರನೆಯ ಅಧಿವೇಶನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನಾ ಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2,ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 08,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು, ನೂರ ನಲವತ್ತಮೂರನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ.
ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸುತ್ತೋಲೆ: ದಿನಾಂಕ:01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ನೌಕರರುಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2,ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 10,
ಉಪ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ.


Provisional Programme List,
143rd Session.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕೆಎ-01-ಜಿ-5877 ಹುಂಡೈ ವರ್ಣ ವಾಹನವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2,ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 06,
2021ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಿಂದ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್‌ (FASTAG) ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್‌ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2,ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 05,
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ : 05.01.2021 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧ್ಯಾದೇಶ, 2020 (ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ-01)ರ ಬಗ್ಗೆ.