... ...
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮೇಲ್ಮನೆ. ವಿಧಾನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೆಳಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಭೆಗಳು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.

LATEST INFORMATION

ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ – 2, ಸಂಖ್ಯೆ-41.
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಮೇಲ್‌ ಐಡಿಯನ್ನು ಸೃಜಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೇ ಗಣಕ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಖೆಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ – 2, ಸಂಖ್ಯೆ-40.
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:20.11.2019ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾದೇಶ-2019 (ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ-3) ರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

Privileges Committee Meeting. Dated: 20/12/2019.

Assurances Committee Meeting. Dated: 18/12/2019.

Assurances Committee Meeting. Dated: 19/12/2019.

House Committee Meeting.
Dated: 17/12/2019.

Petition Committee Meeting.
Dated: 17/12/2019.