... ...
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮೇಲ್ಮನೆ. ವಿಧಾನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೆಳಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಭೆಗಳು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.

LATEST INFORMATION

List Of Business,
Dated: 08-03-2021.

ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 33, ಶುಕ್ರವಾರ, ದಿನಾಂಕ:05ನೇ ಮಾರ್ಚ್, 2021.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇ-ಮೇಲ್ ಖಾತೆಯನ್ನು(Email Account) ಸೃಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ(
UserManual).

Summons of One Hundred And Forty Third Session Adjourned Meeting of Karnataka Legislative Council,
Dated: 22/02/2021.

ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 27, ಮಂಗಳವಾರ, ದಿನಾಂಕ:-23ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ, 2021.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನೂರ ನಲವತ್ತಮೂರನೆಯ ಅಧಿವೇಶನದ ಮುಂದುವರೆದ ಉಪವೇಶನಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನಾ ಪತ್ರಗಳು.