... ...
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮೇಲ್ಮನೆ. ವಿಧಾನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೆಳಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಭೆಗಳು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.

LATEST INFORMATION

List Of Business.
Dated: 19-02-2020.

ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2(ಸಂಖ್ಯೆ:49), ಸೋಮವಾರ, ದಿನಾಂಕ: 17ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ, 2020.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನೂರ ನಲವತ್ತನೆಯ ಅಧಿವೇಶನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನಾ ಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

Privileges Committee Meeting.
Dated: 27/02/2020.

ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2, ಶನಿವಾರ, ದಿನಾಂಕ 08ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ, 2020.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ 140ನೇ ಅಧಿವೇಶನದ ದಿನಾಂಕ 18, 19 ಮತ್ತು 20ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ, 2020ರಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಗಾಗಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿ ಹಾಗು ಇತರೆ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕವಿಪ:ಆ-1: 78 : ಶಾಭವಾಪ್ರವೆಕ:2020 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 04.02.2020.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಾಹನದ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಟಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ
.

ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2, ಸೋಮವಾರ, ದಿನಾಂಕ: 03ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ, 2020.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನೂರ ನಲವತ್ತನೆಯ ಅಧಿವೇಶನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನಾ ಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2, ಸೋಮವಾರ, ದಿನಾಂಕ: 03ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ, 2020.
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:17.01.2020ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ  ಕರ್ನಾಟಕ ಉನ್ನತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧ್ಯಾದೇಶ, 2020 (ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಾದೇಶ, ಸಂಖ್ಯೆ-1)ನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

Summons & Provisional Programme List of Karnataka Legislative Council, 140th Session.

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2, ಶನಿವಾರ, ದಿನಾಂಕ: 01ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ, 2020.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು, ನೂರ ನಲವತ್ತನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ.
ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.