... ...
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮೇಲ್ಮನೆ. ವಿಧಾನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೆಳಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಭೆಗಳು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.

LATEST INFORMATION

Privilege Committee Meeting,
Dated 30/11/2021.

Assurance Committee Meeting,
Dated 30/11/2021.

Provisional Programme List of Karnataka Legislative Council 145th Session

Special House (Ganga Kalyana) Committee Meeting,
Dated 26/11/2021.

Petition Committee Meeting,
Dated 25/11/2021.

Assurance Committee Meeting,
Dated 23/11/2021.

Privilege Meeting,
Dated 23/11/2021.

Special House (Ganga Kalyana) Committee Meeting,
Dated 18/11/2021.

Petition Committee Meeting,
Dated 18/11/2021.

Assurance Committee Meeting,
Dated 16/11/2021.

Privilege Meeting,
Dated 15/11/2021.

Special House (Ganga Kalyana) Committee Tour Programme,
Dated 07/11/2021 to 10/11/ 2021

Petition Committee Meeting,
Dated 11/11/2021.

Special House (Ganga Kalyana) Committee Meeting,
Dated 07/11/2021.

Assurance Committee Meeting,
Dated 09/11/2021.

Assurance Committee Meeting,
Dated 08/11/2021.