... ...
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮೇಲ್ಮನೆ. ವಿಧಾನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೆಳಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಭೆಗಳು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.

LATEST INFORMATION

Assurances Committee Meeting.
Dated: 15/07/2020.

Privileges Committee Meeting.
Dated: 16/07/2020.

ಸಂಖ್ಯೆ:65, ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2, ಮಂಗಳವಾರ, ದಿನಾಂಕ:04ನೇ ಜುಲೈ, 2020. ಶಾಸಕರ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ಭವನದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಲುಗಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ:64, ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2, ಮಂಗಳವಾರ, ದಿನಾಂಕ:30ನೇ ಜೂನ್, 2020. ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 19.06.2020 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾದೆೇಶ, 2020 (ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಾದೆೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ-11) ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು https://erajyapatra.karnataka.gov.in/ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ www.kla.kar.nic.in/council/council.htm ದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ:60, ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2, ಶುಕ್ರವಾರ, ದಿನಾಂಕ:12ನೇ ಜೂನ್, 2020,
ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 30.05.2020 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನೆ ಅಧ್ಯಾದೆೇಶ 2020(ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಾದೆೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ-09) ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧ್ಯಾದೆೇಶ, 2020(ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಾದೆೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ-10) ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು https://erajyapatra.karnataka.gov.in/ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ www.kla.kar.nic.in/council/council.htm ದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ:61, ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2, ಶುಕ್ರವಾರ, ದಿನಾಂಕ:12ನೇ ಜೂನ್, 2020,
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್‌ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಲಿಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳನ್ನು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.