... ...
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮೇಲ್ಮನೆ. ವಿಧಾನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೆಳಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಭೆಗಳು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.

LATEST INFORMATION

Assurance Committee Meeting,
Dated 02/11/2021.

Special House (Ganga Kalyana) Committee Meeting,
Dated 28/10/2021.

Privilege Committee Meeting,
Dated 28/10/2021.

Petition Committee Meeting,
Dated 25/10/2021.

Assurances Committee Meeting,
Dated 26/10/2021.

Petitions Committee Meeting Postpone,
Dated 19/10/2021.

Assurances Committee Meeting Postpone,
Dated 18/10/2021.

Revised Privilege Committee Meeting,
Dated 21/10/2021.

Petitions Committee Meeting,
Dated 19/10/2021.

Privilege Committee Meeting,
Dated 19/10/2021.

Assurances Committee Meeting,
Dated 19/10/2021.

Special House Club Committee Meeting,
Dated 12/10/2021.

Special House (Ganga Kalyana) Committee Meeting,
Dated 11/10/2021.

Privilege Meeting,
Dated 11/10/2021.

Assurances Committee Meeting,
Dated 08/10/2021.

Petitions Committee Meeting,
Dated 05/10/2021.

Assurances Committee Meeting,
Dated 01/10/2021.