... ...
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮೇಲ್ಮನೆ. ವಿಧಾನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೆಳಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಭೆಗಳು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.

LATEST INFORMATION

Privileges Committee Meeting.
Dated: 24/01/2020.

House Committee Meeting.
Dated: 21/01/2020.

Assurances Committee Meeting.
Dated: 19-24th Jan 2020.

ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2, ಶುಕ್ರವಾರ, ದಿನಾಂಕ:03ನೇ ಜನವರಿ, 2020.
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

Petition Committee Meeting.
Dated: 14/01/2020.

ದಿನಾಂಕ:20.01.2020 ಮತ್ತು 21.01.2020ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ Indian Institute of Public Administration Campus ನಲ್ಲಿ “State Finances” ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2, ಶುಕ್ರವಾರ, ದಿನಾಂಕ:03ನೇ ಜನವರಿ, 2020.
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕರ ದಿನಚರಿ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್‌ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.