... ...
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮೇಲ್ಮನೆ. ವಿಧಾನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೆಳಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಭೆಗಳು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.

LATEST INFORMATION

List of Buisness, Dated: 21-09-2020.

ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2, ಸಂಖ್ಯೆ: 76, ಶುಕ್ರವಾರ, ದಿನಾಂಕ: 11ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2020.
141ನೇ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2, ಸಂಖ್ಯೆ: 75, ಬುಧವಾರ, ದಿನಾಂಕ: 02ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2020.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದನೆಯ ಅಧಿವೇಶನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನಾ ಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ದಿನಾಂಕ:-:25.08.2020, ಸಂಖ್ಯೆ:ಕವಿಪ/ಶಾಭ/785/ಟೆಪ್ರಬ/2020, Tender No: KLC/LH/785/TP/2020
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್‌ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

ದಿನಾಂಕ:-:28.08.2020, ಸಂಖ್ಯೆ:KLC/SS//790/2019-20
ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್‌ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಧಿಸೂಚನೆ.