... ...
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮೇಲ್ಮನೆ. ವಿಧಾನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೆಳಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಭೆಗಳು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.

LATEST INFORMATION

Ethics Committee Meeting,
Dated 14/07/2021.

Assurances Committee Meeting,
Dated 22/07/2021.

Petitions Committee Meeting,
Dated 29/07/2021.

Special House Committee(Club Committee) Meeting,
Dated 27/07/2021.

Special House Committee(Nursing Committee) Meeting,
Dated 30/06/2021.

Meeting Dated on 30-06-2021 has been Postponed.

Special House Committee(GangaKalyana Committee) Meeting,
Dated 29/07/2021.

House Committee Meeting,
Dated 07/07/2021.

Privileges Committee Meeting,
Dated 03/08/2021.