ನಿಯಮ 330ಎ ರ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಉತ್ತರಗಳು

ಅಧಿವೇಶನ
ಉತ್ತರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
150
150ನೇ ಅಧಿವೇಶನ
140
140ನೇ ಅಧಿವೇಶನ
139
139ನೇ ಅಧಿವೇಶನ
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru