ದಿನಾಂಕ 24-03-2020ರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು
   
ಕ್ರಸಂ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು
ವಿಷಯ
ಇಲಾಖೆ
ಉತ್ತರ
1
1504 (1798)
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪುರಸಭೆಗಳ ಕುರಿತು

ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
2
1505 (1800)
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕುರಿತು

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
3
1506 (1799)
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು

ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
4
1507 (1801)
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
 
5
1508 (1802)
ಶ್ರೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‍ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
6
1509 (1783)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
 
7
1510 (1785)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ

ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
8
1511 (1786)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆ ಬಗ್ಗೆ

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
9
1512 (1787)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ

ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ

ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
10
1513 (1827)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಮರಳು ದೊರೆಯದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
11
1514 (1828)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
12
1515 (1829)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ

ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ

ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
13
1516 (1830)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ

ರೈತರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
14
1517 (1868)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್. ಬೋಸ್‍ರಾಜು

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರುಗಳ ಕುರಿತು

ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
15
1518 (1870)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್. ಬೋಸ್‍ರಾಜು

ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
 
16
1519 (1855)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್. ಬೋಸ್‍ರಾಜು

ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
17
1520 (1854)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್. ಬೋಸ್‍ರಾಜು

ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗ್ರೊತ್‍ಸೆಂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ

ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
18
1521 (1791)
ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು

ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
19
1522 (1794)
ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ

ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್‍ಗಳ ಕುರಿತು

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ
20
1523 (1792)
ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್‍ನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
21
1524 (1793)
ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ

ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
22
1525 (1915)
ಡಾ|| ಜಯಮಾಲ ರಾಮಚಂದ್ರ

ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು

ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
 
23
1526 (1856)
ಡಾ|| ಜಯಮಾಲ ರಾಮಚಂದ್ರ

ರೈತರಿಗೆ ಟ್ಯ್ರಾಕ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಧನದ ಬಗ್ಗೆ

ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
24
1527 (1858)
ಡಾ|| ಜಯಮಾಲ ರಾಮಚಂದ್ರ

ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಪಡಿತರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ
25
1528 (1857)
ಡಾ|| ಜಯಮಾಲ ರಾಮಚಂದ್ರ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪರವಾನಗಿ ಕುರಿತು

ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
26
1529 (1843)
ಡಾ|| ಜಯಮಾಲ ರಾಮಚಂದ್ರ

ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
27
1530 (1795)
ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿಯೋಜನೆ ಬಂದಿರುವ ನೌಕರರ ಕುರಿತು

ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
28
1531 (1807)
ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 2019-2020ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಕುರಿತು

ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
29
1532 (1867)
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕರೆಯಲಾದ ಟೆಂಡರ್ ಕುರಿತು

ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
30
1533 (1865)
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಫಾರಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
31
1534 (1866)
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ

ಪೀಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ಗಳಿದ ರೈತರು ಪಡೆದ ಸಾಲದ ಧಾಂ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
32
1535 (1914)
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ

ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರುಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ
33
1536 (1817)
ಶ್ರೀ ನಿರಾಣಿ ಹನುಮಂತ್ ರುದ್ರಪ್ಪ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖನಿಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು

ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
 
34
1537 (1848)
ಡಾ|| ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಕುರಿತು

ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
35
1538 (1850)
ಡಾ|| ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರಿಗೂ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಕುರಿತು

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
36
1539 (1849)
ಡಾ|| ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಸಾಪುರ ಮತ್ತು ವೇಮಗಲ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕುರಿತು

ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
37
1540 (1847)
ಡಾ|| ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕುರಿತು

ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
38
1541 (1781)
ಶ್ರೀ ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯ ವಿತರಣೆಯ ಕುರಿತು

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ
39
1542 (1820)
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
40
1543 (1821)
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್

ದಾಸೋಹ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಡಿತರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ
41
1544 (1796)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ KIADB ಮತ್ತು KSSIDC ವತಿಯಿಂದ ನೀಡುವ ಪ್ಲಾಟ್‍ಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಡಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
42
1545 (1812)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ/ಪುರಸಭೆ /ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
43
1546 (1841)
ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ

ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 371(ಜೆ) ಅನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
44
1547 (1838)
ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ

ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
45
1548 (1839)
ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು

ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
46
1549 (1840)
ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ

ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರುಗಳು ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕುರಿತು

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ
47
1550 (1818)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ

ತುಮಕೂರು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
48
1551 (1782)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ

ಪೊಲೀಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸ್ಯೆಟಿಯ ಅವ್ಯವಹಾರ ಕುರಿತು

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
49
1552 (1823)
ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಮಟ್ಟೂರ

ಮೆ:ಯಶಸ್ವಿನಿ ಅನಿಲ ಗೋದಾಮನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ
50
1553 (1819)
ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಮಟ್ಟೂರ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಗಮದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
51
1554 (1825)
ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಮಟ್ಟೂರ

ಬಿ.ಡಿ.ಎ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
52
1555 (1805)
ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್‍ಸುಬ್ರಮಣಿ.ಎಂ.ಪಿ

ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆ ಕುರಿತು

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
 
53
1556 (1835)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳು Corporate Social Responsibility ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಕುರಿತು

ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
54
1557 (1837)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ರೇಷ್ಮೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಕುರಿತು

ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
 
55
1558 (1836)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ರೀಟೆಲ್ ಔಟ್‍ಲೇಟ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ
 
56
1559 (1913)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲೆಟ್, ಜೋಳ, ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ
 
57
1560 (1853)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
58
1561 (1790)
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ವೀಣಾಅಚ್ಚಯ್ಯ

Waste to Energy ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
59
1562 (1788)
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ವೀಣಾಅಚ್ಚಯ್ಯ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಚಾಕಿ ಸಾಕಾಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಸಿಸಲು ರೈತರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು

ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
 
60
1563 (1789)
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ವೀಣಾಅಚ್ಚಯ್ಯ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಟೋನ್‍ಹಿಲ್ ನಿಂದ ನಗರದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು

ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
61
1564 (1844)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ತೂಪಲ್ಲಿ

ಪೌರಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಗಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
 
62
1565 (1842)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ತೂಪಲ್ಲಿ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಗಮಗಳ ಕುರಿತು

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
 
63
1566(1846)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ತೂಪಲ್ಲಿ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
 
64
1567 (1845)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ತೂಪಲ್ಲಿ

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಗಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
 
65
1568 (1822)
ಶ್ರೀ ಘೋಟ್ನೆಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
66
1569 (1859)
ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ರಾಜ್ಯದ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
67
1570 (1851)
ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
68
1571 (1852)
ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
69
1572 (1808)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
70
1573 (1811)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್

ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಕುರಿತು

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ
71
1574 (1809)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್

ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕುರಿತು

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
72
1575(1810)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್

ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
73
1576 (1861)

ಶ್ರೀ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್

ಅಡಿಕೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕುರಿತು
ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
74
1577 (1831)
ಶ್ರೀ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ್(ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್)

ಮೈಸೂರು ನಗರದ ದೇವರಾಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‍ಡೌನ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
75
1578 (1832)
ಶ್ರೀ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ್(ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್)

ನಂಜನಗೂಡು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಕಾಶಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
76
1788
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಖಾಸಗಿ ರೇಷ್ಮೆ ಚಾಕಿ ಸಾಕಾಣಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಯಾವುವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ರೇಷ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು
Hosted by: National Informatics Centre, Bengaluru
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru