ದಿನಾಂಕ 11-03-2020ರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು
   
ಕ್ರಸಂ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು
ವಿಷಯ
ಇಲಾಖೆ
ಉತ್ತರ
1
566 (805)
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
2
567 (806)
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಸತಿ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
3
568 (807)
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
4
569 (808)
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ/ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
5
570 (849)
ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
6
571 (845)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ

ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಭಾಗ-2ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
7
572 (846)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ

ಗೇಣಿ ರಹಿತ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
8
573 (847)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ
(ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳ ಪರಭಾರೆ ನಿಷೇಧ) ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
9
574 (848)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ

ಪೋಡಿ ಮುಕ್ತ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
10
575 (866)
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೊರಟ್ಟಿ

ರಾಜ್ಯ ಲಂಬಾಣಿ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
11
576 (867)
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೊರಟ್ಟಿ

ಕೆಲವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಕುರಿತು


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
12
577 (617)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ

ಬಳ್ಳಾರಿ-ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
13
578 (621)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ

ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
14
579 (622)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ


ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
15
580 (623)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಹಾನಿ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
16
581 (834)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್. ಭೋಸರಾಜು

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ SHDP ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
17
582 (835)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್. ಭೋಸರಾಜು

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕುರಿತು

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
18
583 (836)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್. ಭೋಸರಾಜು

ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
19
584 (837)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್. ಭೋಸರಾಜು

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿನಿಲಯಗಳ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
20
585 (839)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್. ಭೋಸರಾಜು

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋಡಿ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
21
586 (851)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಧರ್ಮಸೇನ

ರಾಜೀವ್‍ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
22
587 (852)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಧರ್ಮಸೇನ

ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ ವಿವರ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
23
588 (628)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಗೋವಿಂದರಾಜ್

ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾದ ಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
 
24
589 (824)
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ

ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳ ಕುರಿತು

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
25
590 (825)
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
 
26
591 (826)
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಹಾಯಧನದ ಕುರಿತು

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
27
592 (827)
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
28
593 (638)
ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
29
594 (639)
ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 169ರ ಗುರುಪುರ ಸೇತುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
30
595 (640)
ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 169ರ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
31
596 (641)
ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ

ಗಿರಿಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
32
597 (642)
ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
33
598 (870)
ಡಾ|| ಜಯಮಾಲ ರಾಮಚಂದ್ರ

ರುದ್ರಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
 
34
599 (871)
ಡಾ|| ಜಯಮಾಲ ರಾಮಚಂದ್ರ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
35
600 (872)
ಡಾ|| ಜಯಮಾಲ ರಾಮಚಂದ್ರ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
 
36
601 (873)
ಡಾ|| ಜಯಮಾಲ ರಾಮಚಂದ್ರ

ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ನೌಕರರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
37
602 (612)
ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್ (ಬಿಎಂಎಲ್)

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
38
603 (613)
ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್ (ಬಿಎಂಎಲ್)

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
39
604 (614)
ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್ (ಬಿಎಂಎಲ್)

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಪರಿವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
40
605 (809)
ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಕೊಳಗೇರಿ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
41
606 (616)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ. ಕೊಂಡಯ್ಯ

ಬಳ್ಳಾರಿ-ಬಾದನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕುರಿತು

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
42
607 (645)
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ

ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
43
608 (646)
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ

ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಮತ್ತು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರರ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
44
609 (647)
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ

ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
45
610 (798)
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ

ತಿರುಮಲ-ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಛತ್ರದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಕುರಿತು

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
46
611 (799)
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡಳಿಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
47
612 (643)
ಶ್ರೀ ಮಾನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
48
613 (644)
ಶ್ರೀ ಮಾನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆಗಳ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
49
614 (810)
ಶ್ರೀ ನಿರಾಣಿ ಹನುಮಂತ್ ರುದ್ರಪ್ಪ

ಕ್ರೈಸ್ (KREIS) ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕುರಿತು

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
50
615 (811)
ಶ್ರೀ ನಿರಾಣಿ ಹನುಮಂತ್ ರುದ್ರಪ್ಪ

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
51
616 (829)
ಡಾ: ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪೋಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
52
617 (830)
ಡಾ: ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಸ್ಮಶಾನ ಜಾಗದ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
53
618 (831)
ಡಾ: ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಜಲಸಾರಿಗೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
54
619 (832)
ಡಾ: ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ನೆರೆ ಪರಿಹಾರ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
55
620 (833)
ಡಾ: ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಪಹಣಿ (RTC) 11 ಇ ಸ್ಕೆಚ್‍ಗಳ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
56
621 (822)
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್

ಡಾ: ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವಿವರದ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
57
622 (609)
ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್

ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ (SCP/TSP) ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
58
623 (610)
ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್

ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ SCP/TSP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
 
59
624 (618)
ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್

ರುದ್ರಭೂಮಿ ಹೊಂದದೆ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
60
625 (854)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
61
626 (853)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್

ಭೂ ಲಭ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
62
627 (855)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್

ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
63
628 (620)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
64
629 (813)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಗಡಿ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕೇಶಿಫ್‍ನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
65
630 (862)
ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥರಾವ್‍ ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ

66
631 (863)
ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥರಾವ್‍ ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ

2018-19, 2019-2020ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
67
632 (864)
ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥರಾವ್‍ ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
68
633 (865)
ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥರಾವ್‍ ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ

ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
69
634 (817)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್‍ಗೌಡ

ಕಂದಾಯ ಜಾಗದ ನಿವೇಶನಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
70
635 (818)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್‍ಗೌಡ

ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
71
636 (819)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್‍ಗೌಡ

ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕುರಿತು

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
72
637 (820)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್‍ಗೌಡ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
73
638 (821)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್‍ಗೌಡ

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
74
639 (858)
ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್

ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬಿತ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
75
640 (859)
ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್

ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಕುರಿತು

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
76
641 (860)
ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮತ್ತು ನಿಲಯ ಪಾಲಕರ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
 
77
642 (861)
ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಕುರಿತು

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
78
643 (801)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ರವಿ

ಸರ್ವೇಯರ್‍ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
79
644 (802)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ರವಿ

ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯ ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
80
645 (803)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ರವಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ದಿಂಡಿಗಲ್ ಎನ್.ಹೆಚ್-209 ರಸ್ತೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
81
646 (804)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ರವಿ

ದರಖಾಸ್ತು ಜಮೀನುಗಳ ಪೌತಿ ಆಂದೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
82
647 (794)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ

ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿರುವ ಕುರಿತು

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
83
648 (608)
ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಎಂ.ಪಿ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಮನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
84
649 (838)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
85
650 (841)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
86
651 (842)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
87
652 (843)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯಿದೆ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
88
653 (615)
ಶ್ರೀ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪೂರ

ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
89
654 (619)
ಶ್ರೀ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪೂರ

ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
90
655 (796)
ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಮಕನೂರ

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕುರಿತು

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
91
656 (856)
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
92
657 (790)
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಸಿಂಗ್

ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
93
658 (791)
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಸಿಂಗ್

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕುರಿತು

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
94
659 (792)
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಸಿಂಗ್

ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
95
660 (625)
ಶ್ರೀ ಘೋಟ್ನೆಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
96
661 (626)
ಶ್ರೀ ಘೋಟ್ನೆಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
97
662 (627)
ಶ್ರೀ ಘೋಟ್ನೆಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ಹಳಿಯಾಳದಿಂದ ತಾಟವಾಳದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
98
663 (797)
ಶ್ರೀ ಘೋಟ್ನೆಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
 
99
664 (816)
ಡಾ|| ಸಿ.ಆರ್. ಮನೋಹರ್

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ರಸ್ತೆಗಳು ತುಂಬ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
100
665 (814)
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್

ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
101
666 (815)
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್

ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಸ್ಟೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
102
667 (629)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್

ಮಾರಾಟ/ಖರೀದಿ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
 
103
668 (630)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್

ಗೋಮಾಳ ಜಾಗದ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
 
104
669 (631)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್

ಸ್ಥಿರಾಸ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
 
105
670 (632)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್

ಬರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
 
106
671 (633)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ನೋಂದಣಿ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
107
672 (795)
ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಮಟ್ಟೂರ

ಗೋಮಾಳದ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
108
673 (636)
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್

ಯಳಂದೂರು ಪ್ರವಾಸಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
109
674 (637)
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್

ಶಿವನಸಮುದ್ರದ ಬಳಿ ಇರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೆಸ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
110
197
ಶ್ರೀ ಮಾನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

2017-2018ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ವಾಜಪೇಯಿ ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಾನಗಲ್ ನಗರದ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ 138 ನಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಸಚಿವರು
111
446
ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು
Hosted by: National Informatics Centre, Bengaluru
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru