HON'BLE CHAIRMAN SINCE 1952
Sl.No.
Name
Date From
Date To
47
Shri. BASAVARAJA SHIVALINGAPPA HORATTI
21/12/2022
TILL DATE
46
Shri. RAGHUNATH RAO MALKAPURE
17/05/2022
20/12/2022
45
Shri. BASAVARAJA SHIVALINGAPPA HORATTI
09/02/2021
16/05/2022
44
Shri. K. PRATAPCHANDRA SHETTY
12/12/2018
04/02/2021
43
Shri. BASAVARAJA SHIVALINGAPPA HORATTI
22/06/2018
12/12/2018
42
Shri. D. H. SHANKARAMURTHY
28/06/2012
21/06/2018
41
Shri. M. V. RAJASHEKARAN(Protem)
22/06/2012
27/06/2012
40
Shri. D. H. SHANKARAMURTHY
05/07/2010
21/06/2012
39
Shri. VEERANNA MATHIKATTI
05/08/2008
05/07/2010
38
Shri. N. THIPANNA(Acting) 
01/07/2008
05/08/2008
37
Prof. B. K. CHANDRASHEKAR
05/04/2007
30/06/2008
36
Shri. KOTH SACHIDANANDA (Acting) 
18/06/2006
05/04/2007
35
Shri. V. R. SUDARSHAN
17/03/2005
17/06/2006
34
Shri. V. R. SUDARSHAN (Acting) 
14/02/2004
16/03/2005
33
Shri. B. L. SHANKAR
06/08/2001
14/02/2004
32
Shri. DAVID SIMEON(Acting) 
18/06/2000
05/08/2001
31
Shri. D. B. KALMANKAR
26/08/1994
17/06/2000
30
Shri. T. N. NARASIMHA MURTHY (Protem) 
07/07/1994
26/08/1994
29
Shri. B. R.PATIL(Acting) 
17/06/1994
07/07/1994
28
Shri. D. B. KALMANKAR
16/01/1993
17/06/1994
27
Shri. B. R. PATIL(Acting) 
14/05/1992
16/01/1993
26
Shri. D. MANJUNATH
02/09/1987
13/05/1992
25
Shri. MALLIKARJUNAIAH(Acting) 
26/04/1987
02/09/1987
24
Shri. R. B. POTADAR
08/04/1985
26/04/1987
23
Shri. CHANNABASAVAIAH (Acting) 
26/03/1985
08/04/1985
22
Shri. R. B. POTADAR(Acting) 
01/07/1984
26/03/1985
21
Shri. K. REHMAN KHAN
30/06/1982
30/06/1984
20
Shri. SHANTAMALLAPPA PATIL (Acting) 
10/01/1903
30/06/1982
19
Smt. BASAVARAJESWARI
12/06/1980
11/06/1982
18
Shri. T. V. VENKATASWAMY(Acting) 
15/05/1980
12/06/1980
17
Shri. S. SHIVAPPA
10/08/1978
14/05/1980
16
Shri. M. V. VENKATAPPA
30/08/1974
30/06/1978
15
Shri. S. D. GAONKAR
10/04/1972
13/05/1974
14
Shri. G. V. HALLIKERI
26/12/1970
15/05/1971
13
Shri. R. B. NAIK
26/09/1970
26/11/1970
12
Shri. K. SUBB RAO(Acting) 
23/09/1970
16/09/1970
11
Shri. K. K. SETTY
05/09/1968
18/05/1970
10
Shri. R. B. NAIK(Acting) 
16/08/1968
05/09/1968
9
Shri. S. C. ADKE
28/07/1966
10/06/1968
8
Shri. MAHANTA SHETTY(Acting) 
20/06/1966
28/07/1966
7
Shri. G. V. HALLIKERI
03/07/1962
13/05/1966
6
Shri. H. F. KATTIMANI(Protem)
30/06/1962
03/07/1962
5
Shri. K. V. NARASAPPA
30/08/1960
13/05/1962
4
Shri. V. VENKATAPPA
05/11/1958
13/05/1960
3
Shri. P. SEETHARAMAIAH
10/06/1957
13/05/1958
2
Shri. T. SUBRAMANYA
19/12/1956
31/03/1957
25/09/1956
01/11/1956
1
Shri. K. T. BHASHYAM
17/06/1952
24/05/1956