ಸಂತಾಪ

ಕ್ರ.ಸಂ.
ಹೆಸರು
ಹೊಂದಿದ ಸ್ಥಾನಮಾನ
ದಿನಾಂಕ
ಉಲ್ಲೇ
01
ಡಿ. ಮಂಜುನಾಥ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಉಪಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು
17.02.2020
ನೂರ ನಲವತ್ತನೆ ಅಧಿವೇಶನ
02
ಡಾ: ವೈಜನಾಥ ಪಾಟೀಲ್‌ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಸದಸ್ಯರು
17.02.2020
ನೂರ ನಲವತ್ತನೆ ಅಧಿವೇಶನ
03
ಜಿ. ಮಾದಪ್ಪ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
17.02.2020
ನೂರ ನಲವತ್ತನೆ ಅಧಿವೇಶನ
04
ಆರ್‌. ಎಸ್‌. ಭಾಗವತ್‌ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
02.03.2020
ನೂರ ನಲವತ್ತನೆ ಅಧಿವೇಶನ
05
ಪ್ರವೀಣ ಸಿ. ಕಮಲಾನಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
10.10.2019
ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಭತ್ತನೆ ಅಧಿವೇಶನ
06
ಎ. ಕೆ. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
10.10.2019
ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಭತ್ತನೆ ಅಧಿವೇಶನ
07
ಬಸಗೌಡ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಪಾಟೀಲ್‌ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
12.07.2019
ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೆ ಅಧಿವೇಶನ
08
ಎಸ್‌. ಎಂ. ಶಂಕರ್‌ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
12.07.2019
ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೆ ಅಧಿವೇಶನ
09
ಮೀರ್‌ ಅಜೀಜ್‌ ಅಹಮದ್‌ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
10.12.2018
ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರನೆ ಅಧಿವೇಶನ
10
ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕಣಗಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
10.12.2018
ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರನೆ ಅಧಿವೇಶನ
11
ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
10.12.2018
ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರನೆ ಅಧಿವೇಶನ
12
ಈ. ಟಿ. ಶಂಭುನಾಥ್‌ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
10.12.2018
ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರನೆ ಅಧಿವೇಶನ
13
ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಸಿದ್ದು ಭೀಮಪ್ಪ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
02.07.2018
ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದನೆ ಅಧಿವೇಶನ
14
ಕೆ. ಹೆಚ್. ಹನುಮೇಗೌಡ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
02.07.2018
ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದನೆ ಅಧಿವೇಶನ
15
ಸಯ್ಯದ್‌ ಮುದೀರ್‌ ಆಗಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
02.07.2018
ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದನೆ ಅಧಿವೇಶನ
16
ಟಿ. ಹೆಚ್. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರು
02.07.2018
ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದನೆ ಅಧಿವೇಶನ
17
ಬಿ. ಎ. ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್‌ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರು
10.07.2018
ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದನೆ ಅಧಿವೇಶನ

 


copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru