ದಿನಾಂಕ 18-03-2020ರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು
   
ಕ್ರಸಂ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು
ವಿಷಯ
ಇಲಾಖೆ
ಉತ್ತರ
1
1103 (1336)
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದಕುಮಾರ್‍ಅರಳಿ

ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
2
1104 (1337)
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದಕುಮಾರ್‍ಅರಳಿ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
3
1105 (1371)
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದಕುಮಾರ್‍ಅರಳಿ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
4
1106 (1315)
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದಕುಮಾರ್‍ಅರಳಿ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ವೇತನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
5
1107 (1338)
ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ

ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಕುರಿತು

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
6
1108 (1386)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ

ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಸೂಚಿತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು/ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
 
7
1109 (1406)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ

ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
8
1110 (1410)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ

ಗುಡಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ "ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ" ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
9
1111 (1417)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ

ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
10
1112 (1297)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೋಜೇಗೌಡ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
11
1113 (1298)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೋಜೇಗೌಡ

ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
12
1114 (1299)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೋಜೇಗೌಡ

ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳು

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
13
1115 (1301)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೋಜೇಗೌಡ

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಆದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
14
1116 (1362)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್.ಭೋಸರಾಜು

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
15
1117 (1363)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್.ಭೋಸರಾಜು

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
16
1118 (1364)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್.ಭೋಸರಾಜು

ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಕುರಿತು

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
17
1119 (1365)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್.ಭೋಸರಾಜು

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
18
1120 (1304)
ಡಾ|| ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್

ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಡಿ ಕೋಡ್-2014 ಪ್ರಕಾರ ನೋಂದಣಿಯಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
19
1121 (1309)
ಶ್ರೀ ಘೋಟ್ನೇಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
20
1122 (1691)
ಶ್ರೀ ಘೋಟ್ನೇಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ಸಾಗರ ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
21
1123 (1295)
ಶ್ರೀ ಘೋಟ್ನೇಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
22
1124 (1312)
ಶ್ರೀ ಘೋಟ್ನೇಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ (ಹಿಂದಿನ ಜಲಾನಯನ ಇಲಾಖೆ) ಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
23
1125 (1313)
ಶ್ರೀ ಘೋಟ್ನೇಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
24
1126 (1349)
ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
25
1127 (1350)
ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ

ಭೂನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸುಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
26
1128 (1351)
ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ

ಮೂಲಗೇಣಿ ಪದ್ಧತಿಯ ರದ್ದತಿ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
27
1129 (1352)
ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
28
1130 (1353)
ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ

ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
29
1131 (1396)
ಡಾ|| ಜಯಮಾಲ ರಾಮಚಂದ್ರ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
30
1132 (1399)
ಡಾ|| ಜಯಮಾಲ ರಾಮಚಂದ್ರ

ಕಂದಾಯ ಅದಾಲತ್ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
31
1133(1400)
ಡಾ|| ಜಯಮಾಲ ರಾಮಚಂದ್ರ

ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಕುರಿತು

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
32
1134 (1401)
ಡಾ|| ಜಯಮಾಲ ರಾಮಚಂದ್ರ

ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
 
33
1135 (1310)
ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್ (ಬಿಎಂಎಲ್)

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
34
1136 (1340)
ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್ (ಬಿಎಂಎಲ್)

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಕೊರೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
35
1137 (1361)
ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್ (ಬಿಎಂಎಲ್)

ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರುವ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಶುಲ್ಕದ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
 
36
1138 (1317+1323)
ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್

ಟರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
37
1139 (1402)
ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದಾದ ಪ್ರವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
38
1140 (1403)
ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
39
1141 (1404)
ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಜಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
40
1142 (1405)
ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
41
1143 (1387)
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ

ಮತ್ಸ್ಯ ಉಪಹಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕುರಿತು

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
42
1144 (1388)
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
43
1145 (1397)
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ

ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
44
1146(1398)
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
45
1147 (1464)
ಶ್ರೀ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರುದ್ರಪ್ಪ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
46
1148 (1373)
ಡಾ|| ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
47
1149 (1346)
ಡಾ|| ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
48
1150 (1347)
ಡಾ|| ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದ ಕುರಿತು

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
49
1151 (1348)
ಡಾ|| ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
50
1152 (1372)
ಡಾ|| ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
51
1153 (1377)
ಶ್ರೀ. ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
52
1154 (1316)
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್

ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಭೂಮಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
53
1155 (1341)
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್

ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹಾಸ್ಟೆಲಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
54
1156 (1342)
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್

ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿಗಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
55
1157 (1328)
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದಿಂದ ವಸತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
56
1158 (1329)
ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಎಂ.ಕೆ

ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳು ನಾಶವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
57
1159 (1318)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್

ಹೊಸ ಕೊಳಗೆರೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಕುರಿತು

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
58
1160 (1330)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರೇವಣ್ಣ

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
59
1161 (1302)
ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್‍ರಾವ್‍ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ

ಕೊಳಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
60
1162 (1407)
ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್‍ರಾವ್‍ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ

ಅಲೆಮಾರಿ, ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
61
1163 (1408)
ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್‍ರಾವ್‍ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ

ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕುರಿತು

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
62
1164 (1409)
ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್‍ರಾವ್‍ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ

ಅವಧಿಗೂ ಮೀರಿ ಅನ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
63
1165 (1382)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಎಂ. ರಮೇಶ ಗೌಡ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
64
1166 (1383)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಎಂ. ರಮೇಶ ಗೌಡ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‍ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
65
1167 (1385)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಎಂ. ರಮೇಶ ಗೌಡ

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
66
1168 (1384)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಎಂ. ರಮೇಶ ಗೌಡ

ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ವಸತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
67
1169 (1392)
ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
68
1170 (1393)
ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಪದೋನ್ನತಿ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
69
1171 (1394)
ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಕರಗ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸರದಿ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
70
1172 (1561)
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರವಿ

ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
71
1173 (1562)
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರವಿ

ಪೋಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
72
1174(1563)
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರವಿ

ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
73
1175(1374+1375)
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ವ್ಹಿ. ಸಂಕನ್ಹೂರ

ಕ್ರೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
74
1176(1326)
ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಮಟ್ಟೂರ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಅಕ್ರಮ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆೆ
75
1177 (1308)
ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಮಟ್ಟೂರ

ಸ್ಮಶಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
76
1178 (1325)
ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಮಟ್ಟೂರ

ಗೋಮಾಳ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
77
1179 (1358)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ

ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
78
1180 (1359)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಮಿತಿಗಳ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
79
1181 (1294)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮದ ಅಡಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
80
1182 (1344)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
81
1183 (1345)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ಪೋಡಿ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
82
1184 (1370)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ Organic Forming ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಹಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
83
1185 (1343)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಜೆಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
84
1186 (1320)
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕುರಿತು

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
85
1187 (1321)
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್

ಪೋಡಿ ಹಾಗೂ ಗೋಮಾಳ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
86
1188 (1322)
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕುರಿತು

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
87
1189 (1366)
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ವೀಣಾಅಚ್ಚಯ್ಯ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
88
1190 (1369)
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ವೀಣಾಅಚ್ಚಯ್ಯ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ನಮೂದನ್ನು ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸೇರಿಸುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
89
1191 (1378)
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಸಿಂಗ್

ಬೀದರ್-ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
90
1192 (1379)
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಸಿಂಗ್

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
91
1193 (1380)
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಸಿಂಗ್

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
92
1194 (1381)
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಸಿಂಗ್

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
93
1195 (1305)
ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
 
94
1196 (1355)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ತೂಪಲ್ಲಿ

S.I.A & E.I.A ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
95
1197 (1356)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ತೂಪಲ್ಲಿ

ಕಂದಾಯ ನಿವೇಶನಗಳ ನೋಂದಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
96
1198 (1303)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಭೂ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅಮಾಯಕ ನಾಗರಿಕರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
97
1199 (1331)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್

ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನಿನ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
 
98
1200 (1332)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್

ಕಪಾಲ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಪ್ರತಿಮೆ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
 
99
1201 (1333)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬ್ಯುಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
100
1202 (1334)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್

ಗಂಗೇನ ಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ವೇ ನಂ.1 ರಿಂದ 99 ರ ವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
 
101
1203 (1335)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಕುರಿತು

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
102
1204 (1413)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ್(ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್)

ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಬಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
103
1205 (1414)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ್(ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್)

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ-ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದು ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
104
1206 (1415)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ್(ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್)

ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
Hosted by: National Informatics Centre, Bengaluru
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru