BILLS
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ನೂರ
ಮೂವತ್ತ ಮೂರನೇ ಅಧಿವೇಶನ(ಮುಂದುವರೆದ ಉಪವೇಶನಗಳು)
(ದಿನಾಂಕ:13.11.2017 ರಿಂದ 24.11.2017ರ
ವರೆಗೆ)


ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಹಮತಿ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಧೇಯಕಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಧೇಯಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ವಿ ಸ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ

ವಿ ಪ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ
1.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷೆಯ (ಕ್ರಮಗಳ) ಜಾರಿ
ವಿಧೇಯಕ, 2017
The Karnataka Public Safety (Measures)
Enforcement Bill,2017
21.06.2017
15.11.2017
06.12.2017

2.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ  ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  
ವಿಧೇಯಕ, 2017
The Karnataka State Road Safety Authority

Bill,2017
21.06.2017
16.11.2017
06.12.2017
3.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆಲವು ಅಧಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ
ವಿಧೇಯಕ,2017
The Karnataka Repealing of Certain

 Enactments Bill,2017
15.11.2017
20.11.2017
06.12.2017
4.

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) 
ವಿಧೇಯಕ,2017
The Karnataka Urban Development 
Authorities (Amendment) Bill,2017

15.11.2017
20.11.2017
16.12.2017
5.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಮಾನವೀಯ ದುಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹಾಗೂ
 ವಾಮಾಚಾರ ಇವುಗಳ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಮತ್ತು
ನಿರ್ಮೂಲನೆ  ವಿಧೇಯಕ,2017"ನ್ನು
The Karnataka Prevention and Eradication
of Inhuman Evil Practices and Black MagicBill,2017

17.11.2017
22.11.2017
06.12.2017
6.

ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ
(ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕವನ್ನು
The Prevention of Cruelty to Animals

 (Karnataka Second Amendment) Bill,2017
16.11.2017

22.11.2017

20.02.2018
7.

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ)
ವಿಧೇಯಕ,2017
The Karnataka Private Medical

 Establishments (Amendment) Bill, 2017
22.11.2017
23.11.2017
04.01.2018
8.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ ವಿಧೇಯಕ, 2017
The Karnataka Appropriation (No.4)

Bill,2017
22.11.2017
23.11.2017
07.12.2017
9.
ಕರ್ನಾಟಕ(ರಾಜ್ಯದ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ)ಮೀಸಲಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ  ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾದ ಜೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ವಿದೇಯಕ,2017
The Karnataka Extension of Consequential Seniority to GovernmentServantsPromoted
on the Basis of Reservation (to the Posts inthe Civil Services of the State) Bill,2017
17.11.2017
23.11.2017
14.06.2018
10.

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ (ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,
2017
Karnataka Land Revenue ( Fourthe

Amendment)Bill,2017
23.11.2017
24.11.2017
13.12.2017

11.

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ (ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,
2017
Karnataka Land Revenue ( Third

Amendment)Bill,2017
22.11.2017
24.11.2017
13.12.2017
12.

ಅಂತರ್-ವಿಷಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಸಂಸ್ಥೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,2017

The Institute of Trans-Disciplinary Health Sciences and Technology (Amendment) Bill,2017
15.11.2017
ಇಲ್ಲ
13.

ಚಾಲುಕ್ಯ ಪಾರಂಪರೆ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ವಿಧೇಯಕ,2017
The Chalukya’s Heritage Area Management

Authority  Bill,2017
23.11.2017
ಇಲ್ಲ

14..

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ವಿಧೇಯಕ,2017The Karnataka State Universities Bill,2017
20.06.2017
ಪರಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

BACK

copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru