BILLS
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ನೂರ ಮೂವತ್ತನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ (ಮುಂದುವರೆದ ಉಪವೇಶನ)
(130ನೇ ಮುಂದುವರೆದ ಅಧಿವೇಶನದ ಉಪವೇಶನ)

ದಿನಾಂಕ:04.07.2016 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡಿರುವ ವಿಧೇಯಕಗಳ ವಿವರ
The List of Bills having been assented by both the Houses in 130th Adj Session


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಧೇಯಕಗಳ ವಿವರ

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ

1.

(ಸಂಖ್ಯೆ.09)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಧೇಯಕ,2016

The Karnataka State Rural Development and Panchayat Raj University Bill,2016
30.03.2016
14.07.2016
23.07.2016

2.

(ಸಂಖ್ಯೆ.17)
ಕರ್ನಾಟಕ  ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ  (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,2016

The Karnataka Co-operative Societies (Amendment) Bill,2016
30.03.2016
14.07.2016
26.07.2016
3.

(ಸಂಖ್ಯೆ.10)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ತಿದ್ದುಪಡಿ)ವಿಧೇಯಕ,2016

The Karnataka State Law University (Amendment) Bill,2016
30.03.2016
14.07.2016
04.08.2016
4.

(ಸಂಖ್ಯೆ.19)
ಕರ್ನಾಟಕ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ  (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,2016The Karnataka Transparency in Public Procurements  (Amendment) Bill,2016

14.07.2016
15.07.2016
20.06.2017
5.

(ಸಂಖ್ಯೆ.21)
ಕರ್ನಾಟಕ  ಸ್ಟಾಂಪು  (ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,2016

The Karnataka  Stamp   (Fourth Amendment) Bill,2016
14.07.2016
15.07.2016
26.07.2016
6.

(ಸಂಖ್ಯೆ.18)
ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,2016

The  Bangalore water Supply and Sewerage      ( Amendment) Bill,2016
14.07.2016
15.07.2016
29.07.2016
7.

(ಸಂಖ್ಯೆ.20)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ  (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,2016

The Karnataka State Open University      ( Amendment) Bill,2016
14.07.2016
15.07.2016
09.08.2016
8.

(ಸಂಖ್ಯೆ.23)
ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2016
The Karnataka Forest  (Amendment)       Bill,2016

15.07.2016
18.07.2016
26.07.2016
9.

(ಸಂಖ್ಯೆ.27)
ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋಲಿಸು  (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,2016

The Karnataka Police   (Amendment) Bill,2016
15.07.2016
18.07.2016
26.07.2016
10.

(ಸಂಖ್ಯೆ.26
ಕರ್ನಾಟಕ sಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ   (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,2016
The Karnataka Souharda Sahakari

  ( Amendment) Bill,2016
15.07.2016
18.07.2016
29.07.2016
11.

ಸಂಖ್ಯೆ.25
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನುಗಳ  (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,2016

The Karnataka Agricultural Produce Marketing (Regulation And Development)  And Certain Other Law ( Amendment) Bill,2016
15.07.2016
18.07.2016
26.07.2016
12.

(ಸಂಖ್ಯೆ.24)
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡಲಿ   (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,2016
The Karnataka Housing Board

 
( Amendment) Bill,2016
15.07.2016
18.07.2016
27.07.2016
13.

(ಸಂಖ್ಯೆ.28)
ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ  ವಿಧೇಯಕ,2016 (ಸಂಖ್ಯೆ.2)

The Karnataka Appropriation(No.2)      Bill,2016
18.07.2016
18.07.2016
26.07.2016
14.

(ಸಂಖ್ಯೆ.28)
ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ  ವಿಧೇಯಕ,2016 (ಸಂಖ್ಯೆ.2)

The Karnataka Appropriation(No.3)      Bill,2016
18.07.2016
18.07.2016
26.07.2016
15.

(ಸಂಖ್ಯೆ.29)
ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2016
The Karnataka Urban Development Authorities (Amendment)       Bill,2016

18.07.2016
18.07.2016
------

BACK

copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru