BILLS
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ನೂರ ಮೂವತ್ತನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ (ಮುಂದುವರೆದ ಉಪವೇಶನ)

(ದಿನಾಂಕ:18-03-2016 ರಿಂದ 31-03-2016ರವರೆಗೆ)

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಹಮತಿ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಧೇಯಕಗಳ ವಿವರ
The List of Bills having been assented by both the Houses in 130th Adj Session

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಧೇಯಕಗಳ ಹೆಸರು

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ

1.

(ಸಂಖ್ಯೆ 8)

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಲೇಖಾನುದಾನ)ವಿಧೇಯಕ, 2016

The Karnataka Appropriation (Vote on Account) Bill, 2016
30-03-2016
30-03-2016
30-03-2016
31.03.2016

2.

(ಸಂಖ್ಯೆ 11)
ಕರ್ನಾಟಕ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2016

The Karnataka Taxation  Laws (Amendment) Bill, 2016
30-03-2016
30-03-2016
30-03-2016
31.03.2016
3.

(ಸಂಖ್ಯೆ 12)
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2016

The Karnataka Value Added Tax (Amendment) Bill, 2016
30-03-2016
30-03-2016
30-03-2016
31.03.2016
4.

(ಸಂಖ್ಯೆ 13)
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ ತೆರಿಗೆ(ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2016.

The Karnataka Motor Vehicle Taxation  (Amendment) Bill, 2016
30-03-2016
30-03-2016
30-03-2016
31.03.2016
5.

(ಸಂಖ್ಯೆ 14)
ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾಂಪು (ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2016

The Karnataka Stamp(Second Amendment) Bill, 2016
30-03-2016
30-03-2016
30-03-2016
31.03.2016
6.

(ಸಂಖ್ಯೆ15)
ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ ವಿಧೇಯಕ, 2016

The Karnataka Appropiration Bill, 2016
30-03-2016
30-03-2016
30-03-2016
30.03.2016
7.

(ಸಂಖ್ಯೆ 16)
ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾಂಪು (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2016

The Karnataka Stamp(Second Amendment) Bill, 2016
30-03-2016
30-03-2016
30-03-2016
31.03.2016

BACK

copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru