BILLS
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಭತ್ತನೆ ಅಧಿವೇಶನದ ಮುಂದುವರೆದ ಉಪವೇಶನ
(ದಿನಾಂಕ: 16-11-2015 ರಿಂದ 27-11-2015)


ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಹಮತಿ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಧೇಯಕಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಧೇಯಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ

1.

(ಸಂಖ್ಯೆ37) ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್(ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ 2015(ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ)

The Karnataka  Panchayat Raj (Second Amendment)     Bill, 2015(with Amendment)
27-11-2015
27-11-2015
16.12.2015
2.

(ಸಂಖ್ಯೆ38)
ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾÀನೂನು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,2015
The Karnataka  Municipal Corporations and  Certain other Law (Amendment) Bill, 2015

25-11-2015
25-11-2015
21.12.2015
3.

(ಸಂಖ್ಯೆ39)
ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,2015
The Karnataka Forest (Amendment) Bill, 2015

27-11-2015
27-11-2015
21.12.2015

4.

(ಸಂಖ್ಯೆ41)
ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ ವಿಧೇಯಕ, 2015
The Karnataka  Maritime BoardBill, 2015

27-11-2015
27-11-2015
11.08.2017
5.

(ಸಂಖ್ಯೆ42)
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ (ಸೌಲಭ್ಯ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,2015
The Karnataka  Industries (Facilitation) (Amendment) Bill, 2015

27-11-2015
27-11-2015
23.12.2015

6.

(ಸಂಖ್ಯೆ43)
ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಸಂಖ್ಯೆ:5) ವಿಧೇಯಕ, 2015.
The Karnataka  Appropriation(N0:5) Bill, 2015

27-11-2015
27-11-2015
08.12.2015

BACK

copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru