BILLS
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಅಧಿವೇಶನ
(ದಿನಾಂಕ: 09.12.2014 ರಿಂದ 20.12.2014ರವರೆಗೆ)

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಹಮತಿ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಧೇಯಕಗಳ ವಿವರ (ಬೆಳಗಾವಿ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಧೇಯಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ

1.

(ಸಂಖ್ಯೆ 61)ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ (ಎರಡನೇತಿದ್ದುಪಡಿ)ವಿಧೇಯಕ, 2014
The Karnataka Value Added  Tax (Second Amendment)Bill, 2014

15-12-2014

16-12-2014

07.01.2015

2.

(ಸಂಖ್ಯೆ 64 )
ಕರ್ನಾಟಕ  ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತುಇತರ ಕೆಲವು ಕಾನೂನು( ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,2014
The Karnataka Land Reforms and Certain Other Law(Amendment) Bill, 2014

16-12-2014

18-12-2014

07.01.2015

3.

(ಸಂಖ್ಯೆ 57 )
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2014
The Karnataka Education (Amendment) Bill, 2014

15-12-2014

19-12-2014

 

07.01.2015

4.
(ಸಂಖ್ಯೆ58)ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ    ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ (ತಿದ್ದುಪಡಿ)ವಿಧೇಯಕ, 2014
The Karnataka Veterniary, Animal and Fisheries Sciences University (Amendment) Bill, 2014
15-12-2014
19-12-2014

05.09.2015

5.
(ಸಂಖ್ಯೆ 56 )
ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆಗಳು ಮತ್ತುಇತರ ಕೆಲವು ಕಾನೂನು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2014
The Karnataka Municipalities and  Certain  Other  Law (Amendment) Bill, 2014
16-12-2014
19-12-2014
07.01.2015
6.
(ಸಂಖ್ಯೆ 59 )
ಭಾರತ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ (ಕರ್ನಾಟಕತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2014
The Indian Succession (Karnataka Amendment) Bill, 2014
16-12-2014
19-12-2014
24.07.2015
7.
(ಸಂಖ್ಯೆ  62 )
ಕರ್ನಾಟಕ  ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶುಲ್ಕಗಳ ಮತ್ತು  ದಾವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ   (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ
The Karnataka Court Fees and Suits Valuation  (Amendment)  Bill, 2014
16-12-2014
19-12-2014
19.01.2015
8.
(ಸಂಖ್ಯೆ 12 )
ಕರ್ನಾಟಕ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧೇಯಕ, 2013
The Karnataka Essential Service Maintenance  Bill, 2013
04-12-2013
19-12-2014
19.05.2015
9.
(ಸಂಖ್ಯೆ 60 )
ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ, (ಸಂಖ್ಯೆ:4)2014
The Karnataka Appropriation (No.4) Bill, 2014
19-12-2014
19-12-2014
06.01.2015
10.
(ಸಂಖ್ಯೆ 67)
ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾಂಪು (ಎರಡನೇತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2014
The Karnataka Stamp (Second Amendment) Bill, 2014                                                                             
19-12-2014
20-12-2014
07.01.2015
11.
(ಸಂಖ್ಯೆ 63 )
ಕರ್ನಾಟಕ  ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2014
The Karnataka State Law University (Amendment) Bill, 2014
19-12-2014
20-12-2014
----
12.
(ಸಂಖ್ಯೆ 68)
2014ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ  ಮರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ (ತಿದ್ದುಪಡಿ)     ವಿಧೇಯಕ, 2014
The Karnataka Preservation of Trees (Amendment) Bill, 2014
19-12-2014
20-12-2014
09.01.2015

1.ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋವಧೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2012 (ವಿ ಸಂಖ್ಯೆ.38/2012) ಸದರಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 20.12.2014 ರಂದು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
2. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧೇಯಕ,2010 (ವಿ.ಸಂಖ್ಯೆ.4/2010) ಸದರಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 20.12.2014 ರಂದು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.     

BACK

copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru