ದಿನಾಂಕ 31-03-2020ರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು
ಕ್ರಸಂ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಉತ್ತರ
1
2192
2
2203
3
2206
4
287(2181)
5
293(2245)
6
298(2232)
7
1834(2239)
8
1846(2210)
9
1849(2223)
10
1857(2182)
11
1862(2171)
12
1862(2174)
13
1872(2233)
14
1874(2243)
15
1887(2250)
16
2209
17
2238
18
443+382
19
1833(2240)
20
2193(1882)
21
2198(1866)
22
2198(1866)
23
2205
24
2214
25
2215
26
2216
27
2217(1871)
28
2222
29
2241
30
2246
31
2252
32
2183
Hosted by: National Informatics Centre, Bengaluru
copyright � computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru