ದಿನಾಂಕ 28-02-2018ರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು
ಕ್ರಸಂ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಉತ್ತರ
1
1485
2
1224
3
1233
4
1414
5
1423
6
1432
7
1448
8
1456
9
1459
10
1468
11
1475
12
1405
13
1409
14
1410
15
1474
16
1480
17
1481
18
1493
19
1497
Hosted by: National Informatics Centre, Bengaluru
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru