ದಿನಾಂಕ 27-02-2018ರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು
ಕ್ರಸಂ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಉತ್ತರ
1
11
2
1293
3
1294
4
1296
5
1309
6
1313
7
1318
8
1319
9
1321
10
1327
11
1335
12
1338
13
1349
14
1371
15
1392
Hosted by: National Informatics Centre, Bengaluru
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru