ದಿನಾಂಕ 26-03-2020ರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು
ಕ್ರಸಂ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಉತ್ತರ
1
1890
2
1899
3
1900
4
1621
5
1871
6
1874

7

1884
8
1890
9
1892
10
1896
11
1899
12
1900
13
1901
14
1906
15
1909
16
1919
17
1926
18
1933
19
1937
20
1939
21
1940
22
1941
23
1942
24
1943
25
1944
26
1946
27
1947
28
1949
29
1956
30
1957
31
1959
32
1973
33
1974
34
1975
35
1976
36
1987
37
1905
Hosted by: National Informatics Centre, Bengaluru
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru