ದಿನಾಂಕ 26-02-2018ರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು
ಕ್ರಸಂ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಉತ್ತರ
1
1164
2
1210
3
1250
4
1277
5
1279
6
1032(1201)
7
1186
8
1212
9
1261
10
1287
Hosted by: National Informatics Centre, Bengaluru
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru