ದಿನಾಂಕ 25-03-2021ರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು
   
ಕ್ರಸಂ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು
ವಿಷಯ
ಇಲಾಖೆ
ಉತ್ತರ
1
1790(2200)
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆರೆಗಳ ಕುರಿತು

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ
2
1791(2201)
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಗೃಹ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
3
1792(2202)
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕುರಿತು

ಗೃಹ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ  
4
1793(2106)
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ

ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎ. ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
5
1794(2158)
ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
6
1795(2177)
ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ

1987 ರಿಂದ 1995ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
7
1796(2178)
ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ

1995ರ ನಂತರ ಆರಂಭವಾದ ಶಾಲೆಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
8
1797(2155)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ  

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
9
1798(2162)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ  

ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ  
10
1799(2161)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ  

ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ  
11
1800(2172)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ  

ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಸ್ಟೈಫೆಂಡ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
12
1801(2192)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ  

ಬೃಹತ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
13
1802(2096)
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಇಟಗಿ

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
14
1803(2093)
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಇಟಗಿ

N.R.B.C.,15, 16, 17 ಮತ್ತು 18 ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಾರದಿರುವ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
15
1804(2094)
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಇಟಗಿ

ಟೆಂಡರ್ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
16
1805(2142)
ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ

ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು

ಗೃಹ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
17
1806(2102)
ಡಾ|| ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನು ಅತಿಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
18
1807(2204)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಧರ್ಮಸೇನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ  
19
1808(2203)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಧರ್ಮಸೇನ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
20
1809(1524)
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಗೋವಿಂದರಾಜ್

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಟೋಯಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ

ಗೃಹ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ  
21
1810(2121)
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ

ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ

ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ
22
1811(2119)
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ

ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
23
1812(2123)
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ

ಔರಾದ್ಕರ್ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ

ಗೃಹ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ  
24
1813(2120)
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ

ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
25
1814(2114)
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್

BBMP ಯಲ್ಲಿ ಎರವಲು ಸೇವೆ ಮೇಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
26
1815(2111)
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿವಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಗೃಹ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ  
27
1816(2113)
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಗೃಹ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ  
28
1817(2112)
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
29
1818(2195)
ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. ವತಿಯಿಂದ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
30
1819(2206)
ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್

VJNL & CNNL ನಲ್ಲಿ SCP/TSP ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
31
1820(2197)
ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್

BMRCL ನಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
32
1821(2196)
ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್

BMRDA ನಲ್ಲಿ Change of Land use ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
33
1822(2183)
ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ್‍ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ  
34
1823(2182)
ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ್‍ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ "ಗ್ರಾಮ ಒನ್" ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ

ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ
35
1824(2184)
ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ್‍ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್. ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ದೊರೆತರೂ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಸಿಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ  
36
1825(2185)
ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ್‍ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಶಾಸಕರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಡಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತು ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ
37
1826(2160)
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಬಗ್ಗೆ

ಗೃಹ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
38
1827(1977)
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ

ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ  
39
1828(2191)
ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸಕರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು

ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ  
40
1829(2101)
ಶ್ರೀ ಮಾನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಜ್ಯದ ಖಾದಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
41
1830(2100)
ಶ್ರೀ ಮಾನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟಿ.ಸಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
42
1831(2097)
ಶ್ರೀ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರುದ್ರಪ್ಪ

ಪುನರ್‍ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇರುವ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
43
1832(2099)
ಶ್ರೀ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರುದ್ರಪ್ಪ

ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ದರದ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
44
1833(2098)
ಶ್ರೀ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರುದ್ರಪ್ಪ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
45
1834(2145)
ಡಾ|| ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಬಗ್ಗೆ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ  
46
1835(2146)
ಡಾ|| ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

"ಅಟಲ್ ಭೂ ಜಲ್" ಬಗ್ಗೆ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ
47
1836(2147)
ಡಾ|| ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
48
1837(2148)
ಡಾ|| ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

"ಪವನ್ ಯೋಜನೆ" ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
49
1838(2174)
ಶ್ರೀ ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
50
1839(2175)
ಶ್ರೀ ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
51
1840(2129)
ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ನೌಕರರುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
52
1841(2190)
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ

ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರಕದ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
53
1842(2189)
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ

ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
54
1843(2188)
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ

ಸೌಕೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
55
1844(2186)
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ

ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
56
1845(2187)
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
57
1846(2171)
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್

ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
58
1847(2173)
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
59
1848(2194)
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
60
1849(2193)
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್

ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಮಲೆನಾಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಬಗ್ಗೆ

ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ
61
1850(2170)
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಸೆಸ್‍ನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
62
1851(2141)
ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು

ಗೃಹ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
63
1852(2140)
ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
64
1853(2126)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಮೇಶಗೌಡ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ I.F.Sಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕುರಿತು

ಗೃಹ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
65
1854(2127)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಮೇಶಗೌಡ

ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
66
1855(2124)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಮೇಶಗೌಡ

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
67
1856(2128)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಮೇಶಗೌಡ 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ 2ನೇ ಸಂಪುಟದ ಅಧ್ಯಯನ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
68
1857(2151)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ವಿನಾಯತಿ ಕುರಿತು ಗೃಹ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ  
69
1858(2152)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್

ಈಗಲ್ಟನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಕ್ರಮ ಕುರಿತು

ಗೃಹ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
70
1859(2150)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್

ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ  
71
1860(2153)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್

ಐ.ಎಂ.ಎ. ಹಗರಣ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
72
1861(2157)
ಶ್ರೀ ಪಿ. ಆರ್. ರಮೇಶ್

ರಾಜ್ಯದ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕುರಿತು

ಗೃಹ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
73
1862(2117)
ಶ್ರೀ ಜಿ. ರಘು ಆಚಾರ್

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ  
74
1863(2118)
ಶ್ರೀ ಜಿ. ರಘು ಆಚಾರ್

ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
75
1864(2116)
ಶ್ರೀ ಜಿ. ರಘು ಆಚಾರ್

ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
76
1865(2103)
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರವಿ

ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಗೃಹ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
77
1866(2176)
ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶಿ

ಡಾ|| ಡಿ.ಎಂ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು

ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ
78
1867(2181)
ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶಿ

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
79
1868(2180)
ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
80
1869(2207)
ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗೃಹ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
81
1870(2210)
ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
82
1871(2165)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ "ಪ್ರತಿಹನಿಗೂ ಅಧಿಕ ಬೆಳೆ (Per Drop More Crop-PDMC) " ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ  
83
1872(2163)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ  
84
1873(2164)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

`ಖೇಲ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಯೋಜನೆ

ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ
85
1874(2167)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ನೂತನ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ಕ್‍ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
86
1875(2166)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ನಗರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DULT) ದ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
87
1876(2108)
ಶ್ರೀ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಕುಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ
88
1877(2107)
ಶ್ರೀ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪೂರ KPTCL ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
89
1878(2110)
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ

2020-21ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ
90
1879(2133)
ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್

ಬೆಂಗಳೂರು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಳಂಬ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
91
1880(2135)
ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಂಗೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
92
1881(2132)
ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನೀಯರುಗಳ ಬಡ್ತಿ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
93
1882(2134)
ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
94
1883(2154)
ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್

ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಯ 2015ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಮೀಷನರ್ (ಗ್ರೂಪ್-ಎ) ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
95
1884(2104)
ಶ್ರೀ ಘೋಟ್ನೆಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ

ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ
96
1885(2130)
ಶ್ರೀ ನಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್

ಗ್ರೂಪ್ `ಸಿ' ಹುದ್ದೆಯ ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
97
1886(2136)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ್ ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
98
1887(2138)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ್

ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ

ಗೃಹ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
99
1888(2137)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ್

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರದ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
100
1889(2208)
ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ESI / EPF ಮೊತ್ತದ ಕಟಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
101
1890(2209)
ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು  
Hosted by: National Informatics Centre, Bengaluru
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru