ದಿನಾಂಕ 19-02-2018ರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು
ಕ್ರಸಂ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಉತ್ತರ
1
436
2
444
3
457
4
460
5
462
6
464
7
472
8
601
9
602
10
603
11
627
12
637
13
640
14
666
15
667
16
679
17
683
18
686
19
688
20
693
21
694
22
698
23
699
24
707
25
712
26
720
27
727
28
729
29
730
30
735
31
442
32
635(498)
33
731
Hosted by: National Informatics Centre, Bengaluru
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru