ದಿನಾಂಕ 20-12-2018ರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು
ಕ್ರಸಂ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಉತ್ತರ

1

1100
2
1104
3
1125
4
1129
5
1133
6
1143
7
1147
8
1152
9
1157
10
1189
11
1193
12
1202
13
1207
14
1247
Hosted by: National Informatics Centre, Bengaluru
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru