ದಿನಾಂಕ 11-07-2018ರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು
ಕ್ರಸಂ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಉತ್ತರ
1
218
2
249
3
35(22)
4
36(178)
5
45(241)
6
179
7
183
8
185
9
225
10
234
11
255
Hosted by: National Informatics Centre, Bengaluru
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru