ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ - 1
ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿ
(Brief Record)

ಅಧಿವೇಶನ
ದಿನಾಂಕ
ವರದಿ
ನೂರ ನಲವತ್ತೈದನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ(145th Session) (ದಿನಾಂಕ:13.12.2021 ರಿಂದ 24.12.2021ವರೆಗೆ)   
ನೂರ ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ(144th Session) (ದಿನಾಂಕ:13.09.2021 ರಿಂದ 24.09.2021ವರೆಗೆ)   
ನೂರ ನಲವತ್ತಮೂರನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ(143rd Session) (ದಿನಾಂಕ:28.01.2021 ರಿಂದ 09.02.2021ವರೆಗೆ)   
ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ(142nd Session) (ದಿನಾಂಕ:07.12.2020 ರಿಂದ 15.12.2020ವರೆಗೆ)   
ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ(141st Session) (ದಿನಾಂಕ:21.09.2020 ರಿಂದ 26.09.2020ವರೆಗೆ)   
ನೂರ ನಲವತ್ತನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ(140st Session) (ದಿನಾಂಕ:17.02.2020 ರಿಂದ 20.02.2020 ಮತ್ತು
ದಿನಾಂಕ:02.03.2020 ರಿಂದ 24.03.2020 ವರೆಗೆ)
  
ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತೆನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ(139th Session) (ದಿನಾಂಕ:10.10.2019 ರಿಂದ 12.10.2019ವರೆಗೆ)   
ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ ಹಾಗೂ
ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಉಪವೇಶನ(138th & 138th adj)
(ದಿನಾಂಕ:12.07.2019 ರಿಂದ 23.07.2019ವರೆಗೆ
ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:29.07.2019)
  
ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ(137th Session)
(ದಿನಾಂಕ:06.02.2019 ರಿಂದ 14.02.2019ರವರೆಗೆ)   
ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ(136th Session)
(ದಿನಾಂಕ:10.12.2018 ರಿಂದ 21.12.2018ರವರೆಗೆ)   
ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ(135th Session)
(ದಿನಾಂಕ:02.07.2018 ರಿಂದ 12.07.2018ರವರೆಗೆ)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK