HON'BLE CHAIRMEN
KARNATAKA LEGISLATIVE COUNCIL SINCE 1952

Sl.No.
Name
Date From
Date To
1. Shri. K.T.Bhashyam 17.06.1952 24.05.1956
2. Shri. T.Subramanya 25.09.1956 01.11.1956
19.12.1956 31.03.1957
3. Shri. P.Seetharamaiah 10.06.1957 13.05.1958
4. Shri. V.Venkatappa 05.11.1958 13.05.1960
5. Shri. K.V.Narasappa 30.08.1960 13.05.1962
6. Shri. H.F.Kattimani(Protem) 30.06.1962 03.07.1962
7. Shri. G.V.Hallikeri 03.07.1962 13.05.1966
8 Sri. Mahanta Shetty(Acting) 20.06.1966 28.07.1966
9 Shri. S.C.Adke 28.07.1966 10.06.1968
10 Shri. R.B.Naik(Acting) 16.08.1968 05.09.1968
11 Shri. K.K.Setty 05.09.1968 18.05.1970
12 Shri.K.Subb Rao(Acting) 23.09.1970 16.09.1970
13. Shri. R.B.Naik 26.09.1970 26.11.1970
14 Shri. G.V.Hallikeri 26.12.1970 15.05.1971
15 Shri. S.D.Gaonkar 10.04.1972 13.05.1974
16. Shri. M.V.Venkatappa 30.08.1974 30.06.1978
17 Shri. S.Shivappa 10.08.1978 14.05.1980
18 Shri.TV.Venkataswamy(Acting) 15.05.1980 12.06.1980
19. Smt. Basavarajeswari 12.06.1980 11.06.1982
20 Shri. Shantamallappa Patil (Acting) 1106.1982 30.06.1982
21. Shri. K. Rehman Khan 30.06.1982 30.06.1984
22 Shri. R.B.Potadar(Acting) 01.07.1984 26.03.1985
23 Shri. Channabasavaiah (Acting) 26.03.1985 08.04.1985
24. Shri. R.B.Potadar 08.04.1985 26.04.1987
25 Shri.Mallikarjunaiah(Acting) 26.04.1987 02.09.1987
26 Shri. D.Manjunath 02.09.1987 13.05.1992
27 Shri. B.R.Patil(Acting) 14.05.1992 16.01.1993
28. Shri. D.B.Kalmankar 16.01.1993 17.06.1994
29 Shri. B.R.Patil(Acting) 17.06.1994 07.07.1994
30 T.N.Narasimha Murthy (Protem) 07.07.1994 26.08.1994
31 Shri. D.B.Kalmankar 26.08.1994 17.06.2000
32 Shri.David Simeon (Acting) 18.06.2000 05.08.2001
33 Shri. B.L.Shankar 06.08.2001 14.02.2004
34 Shri. V.R.Sudarshan (Acting) 14.02.2004 16.03.2005
35 Shri. V.R.Sudarshan 17.03.2005 17.06.2006
36 Shri. Koth Sachidananda (Acting) 18.06.2006 05.04.2007
37. Prof.B.K.Chandrashekar 05.04.2007 30.06.2008
38. Shri.N.Thippanna(Acting) 01.07.2008 05-08-2008
39. Shri.Veeranna mathikatti 05-08-2008 05-07-2010
40. Shri.D.H.Shankaramurthy 05-07-2010 21-06-2012
41. Shri.M.V.Rajashekaran(Protem) 22-06-2012 27-06-2012
42. Shri.D.H.Shankaramurthy 28-06-2012 Till Date