ಶ್ರೀ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ
ಸಭಾನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಮುಜರಾಯಿ,ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು , ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

  ಕಛೇರಿ: 080-22259183, ಮೊಬೈಲ್:‌ 9448327964
 Shrinivaspoojari53@gmail.com
 ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ: ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಂ 343,343ಎ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು -560001.
 ಮನೆ ವಿಳಾಸ: ಕೋಟಾ, ಕೋಟತಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್, ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

 

 

 

 

 

BACK

copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru