ನಿಯಮ 330ಎ ರ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಉತ್ತರಗಳು

ಅಧಿವೇಶನ
ಉತ್ತರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
140
140ನೇ ಅಧಿವೇಶನ (ದಿನಾಂಕ: 18.03.2020 ರಂತೆ)
140
140ನೇ ಅಧಿವೇಶನ (ದಿನಾಂಕ: 13.03.2020 ರಂತೆ)
140
140ನೇ ಅಧಿವೇಶನ (ದಿನಾಂಕ: 11.03.2020 ರಂತೆ)
140
140ನೇ ಅಧಿವೇಶನ (ದಿನಾಂಕ: 10.03.2020 ರಂತೆ)
140
140ನೇ ಅಧಿವೇಶನ (ದಿನಾಂಕ: 06.03.2020 ರಂತೆ)
139
139ನೇ ಅಧಿವೇಶನ
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru