ನಿಯಮ 330ಎ ರ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಉತ್ತರಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಅಧಿವೇಶನ
1
139ನೇ ಅಧಿವೇಶನ
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru