ನಿಯಮ 330 ರ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಉತ್ತರಗಳು

ಅಧಿವೇಶನ
ಉತ್ತರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
140
140ನೇ ಅಧಿವೇಶನ (ದಿನಾಂಕ: 24.03.2020 ರಂತೆ)
140
140ನೇ ಅಧಿವೇಶನ (ದಿನಾಂಕ: 19.03.2020 ರಂತೆ)
140
140ನೇ ಅಧಿವೇಶನ (ದಿನಾಂಕ: 18.03.2020 ರಂತೆ)
139
139ನೇ ಅಧಿವೇಶನ
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru